CHARTER TER BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Waarom een Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens?

De vzw FEBIAC (hierna 'FEBIAC' of 'wij') beschouwt uw privacy als een prioriteit. In die optiek verbinden wij ons ertoe om de persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en online gebruikers (hierna 'u') met de grootste zorg te behandelen en ze de best mogelijke bescherming te bieden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna 'AVG') en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de 'Belgische wet').

Voorliggend charter informeert u over:

 • de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en waarom we dat doen;
 • de gebruiksmodaliteiten van uw persoonsgegevens;
 • uw rechten ten opzichte van uw persoonsgegevens en de manieren waarop u ze kunt uitoefenen.

Datum van de laatste wijziging: 04.06.2018.

Verklarende woordenlijst van de voornaamste wettelijke termen die in dit Charter gebruikt worden:

Termen die vaak gebruikt worden in voorliggend Charter Definities voorzien door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)Toelichting van de termen in normaal taalgebruik
Gegevens van persoonlijke aard (hierna 'persoonsgegevens')Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'de betrokkene'); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.Alle soorten informatie die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, d.w.z. een individu, die direct of indirect geïdentificeerd kan worden als persoon die men kan onderscheiden van andere personen.
Voorbeelden: een naam, een foto, een vingerafdruk, een e-mailadres, een telefoonnummer, een sociaalzekerheidsnummer, een IP-adres, een voicemail, uw navigatiegegevens op een website, de gegevens in verband met een online aankoop, enz.
VerwerkingEen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bewerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op eender welke andere manier ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;Elk gebruik van persoonsgegevens, ongeacht het gehanteerde procedé (vastleggen, organiseren, opslaan, wijzigen, aligneren met andere gegevens, doorzenden, enz. van persoonsgegevens).
Voorbeeld: het gebruik van uw gegevens voor het beheer van een order, een levering, het versturen van een nieuwsbrief, enz.
VerwerkingsverantwoordelijkeDe natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.De persoon, de overheidsinstantie, de vennootschap of het orgaan die of dat uw gegevens beheerst en over elk gebruik ervan beslist. Hij/zij is het die beslist over de lancering of stopzetting van een verwerking en die bepaalt waarom uw gegevens verwerkt zullen worden en aan wie ze overgedragen zullen worden. Hij/zij is de voornaamste verantwoordelijke voor de vrijwaring van de bescherming van uw gegevens.
VerwerkerDe natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;Elke natuurlijke of rechtspersoon die verwerkingstaken uitvoert volgens de instructies en onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke.

Verklarende woordenlijst van de overige termen die in dit Charter gebruikt worden:

KlantEen natuurlijke persoon (die handelt in de hoedanigheid van consument of professional) met wie we al eerder een contractuele relatie onderhielden (met name het verkrijgen van een toegangsbewijs tot beurzen of evenementen).
Potentiële klantEen natuurlijke persoon (die handelt in de hoedanigheid van consument of professional) die geïnteresseerd zou kunnen zijn in de sluiting van een dienstverleningsovereenkomst met ons (met name het verkrijgen van een toegangsbewijs tot beurzen of evenementen).
Partner Elke natuurlijke of rechtspersoon die zou kunnen tussenkomen met het oog op het mee organiseren of faciliteren van onze activiteit in het kader van de organisatie van de verschillende diensten.
GebruikerEen natuurlijke persoon (die handelt in de hoedanigheid van consument) met wie we een contractuele relatie onderhouden (onder andere gebruiker van onze applicaties)

1. Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in het kader van uw relatie met onze diensten?

1.1. Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de vzw FEBIAC waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1200 Brussel, Woluwelaan 46, bus 6, ingeschreven in de KBO onder het nr. 0407.693.572. Elke vraag of elk verzoek over de verwerking van uw Gegevens kan naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: dataprivacy@febiac.be.

2. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens en op welke grondslagen?

We verzamelen persoonsgegevens over u om verschillende redenen.

FEBIAC verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om doeltreffend te kunnen werken u de best mogelijke ervaring met haar diensten te kunnen bieden.

Daarnaast dient u ook te weten dat we uw persoonsgegevens alleen kunnen verzamelen en gebruiken, als dit gebruik gebaseerd is op een van de juridische fundamenten die door de AVG bepaald werd (bv. uw instemming of de uitvoering van een met ons gesloten overeenkomst).

Onderstaande tabel inventariseert meer bepaald de doeleinden waarvoor FEBIAC uw persoonsgegevens gebruikt en de overeenkomstige juridische grondslag.

Doeleinden voor de verzameling van uw persoonsgegevensJuridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens
(1) Het beheer van de KlantrelatieHet gewettigde belang van FEBIAC om de persoonsgegevens van haar Klanten te verwerken ter bevordering van de uitvoering van haar contractuele prestaties (met name in het kader van de verstrekking van een toegangsbewijs tot beurzen of evenementen) en de uitvoering van het contract in kwestie (Artikel 6.1.f en b van de AVG).
(2) Marketing en statistische studies ten aanzien van onze Klanten en Potentiële Klanten, met name:
- de verzending van nieuwsbrieven (newsletters) over de verschillende door FEBIAC georganiseerde beurzen;
de optimalisering van onze advertentieruimtes (retargetingcampagnes op de sociale media) met het oog op de promotie van de door FEBIAC georganiseerde Salons en evenementen.
- de verzending van uitnodigingen voor beurzen en/of evenementen (openingsavonden, gala-avonden, 'Marketing Managers Meeting', enz.); en
- de verzending van verzoeken tot deelname aan tevredenheidsenquêtes.
- Het versturen van statistieken naar de gebruikers van applicatie die door Febiac ter beschikking worden gesteld
- Algemeen statistieken van het gebruik van de applicaties
FEBIAC heeft een gewettigd belang in de verwerking van de persoonsgegevens van haar Klanten (met name die welke direct verkregen werden in het kader van de organisatie van een beurs) om hen te informeren over toekomstige beurzen en activiteiten die ze organiseert.
In toepassing van artikel XII.13(1) van het Economisch Wetboek en het koninklijk besluit van 4 april 2003 verwerkt FEBIAC, na hiertoe voorafgaand toestemming te hebben gekregen, de persoonsgegevens van de Potentiële Klanten om hen te informeren over de door haar georganiseerde beurzen en activiteiten.
(3) Organisatie van prijsvragen
De gegevens van de deelnemers aan een prijsvraag worden door FEBIAC verwerkt ter verzekering van een goed verloop van de Wedstrijd en meer bepaald om met de winnaars contact te kunnen opnemen en hen hun prijs op een doeltreffende en snelle manier te kunnen overhandigen.
De uitvoering van een overeenkomst die met u gesloten werd (artikel 6.1.b) van de AVG), in casu een overeenkomst voor de deelname aan een prijsvraag
(4) De verkoop en verspreiding van toegangsbewijzen voor beurzen en evenementen, zowel online als aan het loketDe uitvoering van een overeenkomst die met u gesloten werd (artikel 6.1.b) van de AVG), in casu een overeenkomst voor de aankoop en het gebruik van het/de toegangsbewijs/-bewijzen voor de beurs/-zen of het/de evenement(en)
(5) De dienstverlening na verkoopDe uitvoering van een overeenkomst die met u gesloten werd (artikel 6.1.b) van de AVG), in casu een overeenkomst voor de aankoop en het gebruik van het/de toegangsbewijs/-bewijzen voor de beurs/-zen of het/de evenement(en)

3. Welke gegevens verzamelen we over u?

Hieronder gaan we in detail in op de persoonsgegevens die we verzamelen over u, de reden voor hun verzameling, de manier waarop ze verzameld worden (rechtstreeks door u verstrekte gegevens, informatie die met uw toestemming verzameld wordt of gegevens die door onze informaticasystemen verzameld worden).

Doel van de verzameling.Persoonlijke gegevens verzameldDirecte of indirecte verzameling van uw persoonlijke gegevens
(1) Customer Relationship ManagementPersoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht)
Gegevens met betrekking tot de aankoop van toegang ticket (s).
In het kader van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld
(2) Marketing en statistische studiesPersoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingslog)
Demografische kenmerken, geslacht, geboortejaar, uw land, uw taal)
Gegevens met betrekking tot de aankoop van toegang ticket (s).
- Voor de gebruikers van de applicaties, gegevens gerelateerd aan de voertuigen en gerelateerd aan de verplaatsingen.
Als onderdeel van dit doel worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld of indirect via een derde partij aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens aan FEBIAC door te geven
(3) Organiseren van wedstrijdenPersoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortejaar)In het kader van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld
(4) De marketing en distributie van toegangskaarten voor de beurs (en) en evenement (en) online en aan de loketten Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, firmanaam, Btw-nummer indien van toepassing, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)In het kader van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten kan het gebeuren dat we uw persoonsgegevens delen. Het spreekt daarbij voor zich dat we dat desgevallend altijd zodanig zullen doen dat een optimale bescherming van uw persoonsgegevens verzekerd is.

4.1. Delen van uw persoonsgegevens met onze dienstverleners, partners en/of onderaannemers

Onze dienstverleners, partners en/of onderaannemers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor de verwerkingsverrichtingen die zij uitvoeren. Hieronder vindt u de lijst van onderaannemers met wie we uw gegevens delen, de plaats waar zij gevestigd zijn en de reden waarom we de informatie in kwestie met hen delen.

Dienstverleners, partners en / of onderaannemers die betrokken zijn bij het delen van uw persoonlijke gegevensLocatie van dienstverleners, partners en / of onderaannemersReden voor het delen van uw persoonlijke gegevens
Brussels ExpoBelgiëDe marketing en distributie van toegangskaarten voor beurzen en evenementen, online en aan de loketten
Mailjet FrankrijkMarketing en statistische studies, namelijk:
het versturen van nieuwsbrieven over de verschillende tentoonstellingen van FEBIAC;
het sturen van uitnodigingen naar tentoonstellingen en / of evenementen (openingsavonden, gala-avonden, "vergadering marketingmanagers", enz.) en;
het sturen van verzoeken om deel te nemen aan tevredenheidsenquêtes.
Amazon Web Services (AWS)Ierland/DuitslandHosting van locaties voor beurzen en / of evenementen
MV StudioBelgiëOntwikkeling en beheer van online media (websites, nieuwsbrieven en beheer van sociale media)
EASIBelgiëOnderhoud van infrastructuur en systemen
Business & DecisionBelgiëApplicatie onderhoud
Onze exposantenEuropaDe verkoop en verspreiding van toegangsbewijzen voor beurzen en evenementen
In het kader van de beurzen of evenementen die we organiseren, geven we onze exposanten toelating om uw toegangsticket toe te sturen. In deze context kunnen we uw persoonlijke gegevens communiceren aan de exposanten die u hebben uitgenodigd toen u deelnam aan de beurzen of evenementen.
datashiftBelgiëOnderhoud van de infrastructuur
Motion-SLuxemburgGegevens verwerking

4.2. Met overheidsinstanties, als antwoord op wettelijke verzoeken, inclusief om aan eisen op het vlak van de nationale veiligheid of in toepassing van de wet tegemoet te komen.

4.3. In het kader van een transactie, zoals een fusie, een overname, een consolidatie of een verkoop van activa, kan het gebeuren dat wij uw persoonsgegevens met de kopers of verkopers dienen te delen.

4 bis Slaan wij munt uit uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners die u producten of diensten zouden willen aanbieden.

5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

FEBIAC heeft precieze regels vastgelegd in verband met de bewaringstermijn van uw persoonsgegevens. Deze termijn varieert in functie van de respectieve doelstellingen en moet rekening houden met de eventuele wettelijke verplichtingen om sommige van uw gegevens te bewaren.

Reden van de verzamelingCategorieën van verzamelde persoonlijke gegevensDuur van de bewaring
(1) Customer Relationship ManagementPersoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht)De houdbaarheidsdatum is 10 jaar na het einde van het contract
(2) Marketing en statistische studies• Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
• Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingslog)
• Demografische kenmerken, geslacht, geboortejaar, uw land, uw taal)
• Hobby’ en interesses
• Voor de gebruikers van de applicaties, gegevens gerelateerd aan de voertuigen en gerelateerd aan de verplaatsingen.
De houdbaarheid is 4 jaar vanaf de laatste actie / reactie van de betrokken persoon
(3) Organiseren van wedstrijdenPersoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)De houdbaarheid is 10 jaar na het einde van de wedstrijd
(4) De marketing en distributie van toegangskaarten voor de beurs (en) en evenement (en) online en aan de loketten.Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)De houdbaarheidsdatum is 10 jaar na het einde van het contract

6. Over welke rechten beschikt u ten opzichte van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

We willen u zo duidelijk mogelijk informeren over de rechten waarover u beschikt ten opzichte van uw persoonsgegevens. En we willen ervoor zorgen dat u deze rechten ook op een eenvoudige manier kunt uitoefenen.

Hieronder vindt u een samenvatting van uw rechten met een beschrijving van de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

 • Het recht op toegang

U kunt ons vragen om toegang te krijgen tot alle volgende informatie in verband met:

 • de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen;
 • de redenen waarvoor we deze gegevens gebruiken;
 • de categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens meegedeeld werden of zullen worden en in het bijzonder de personen die zich buiten Europa bevinden;
 • de bewaringstermijn van uw persoonsgegevens in onze systemen;
 • uw recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of het gebruik dat we van uw persoonsgegevens maken, te beperken en het recht om u te verzetten tegen dit gebruik;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij een Europese gegevensbeschermingsinstantie;
 • informatie over hun bron, wanneer we uw persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u verzameld hebben;
 • de manier waarop uw persoonsgegevens beschermd worden, wanneer ze overgedragen worden naar landen buiten Europa.

Hoe kunt u uw recht op toegang uitoefenen?

Hiertoe dient u simpelweg contact met ons op te nemen per e-mail dataprivacy@febiac.be daarbij als onderwerp "recht op toegang: persoonsgegevens" te vermelden en ons als bijlage bij uw e-mail een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart te bezorgen, evenals een korte beschrijving van de gegevens waartoe u toegang zou willen hebben. Behoudens andersluidende indicatie van uw kant zult u de gevraagde gegevens gratis in een elektronisch formaat ontvangen binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen.

Als u uw gegevens niet per e-mail kunt raadplegen, kunt u ons uw verzoek ook per post toesturen naar het hieronder aangegeven adres:

Woluwelaan 46, bus 6 in 1200 Brussel.

In het geval van een schriftelijk verzoek zal dit verzoek ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat FEBIAC een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

 • Het recht op correctie

U kunt aan FEBIAC vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of bij te werken.

Hoe kunt u uw recht op correctie uitoefenen?

Hiertoe volstaat het om simpelweg een e-mail te versturen naar dataprivacy@febiac.be daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp "recht op correctie: persoonsgegevens" te vermelden en een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe te voegen.

Vergeet verder in de tekst zelf van uw e-mail ook niet de reden voor uw e-mail aan te geven: de correctie van een onjuist gegeven en de te wijzigen informatie met in voorkomend geval, mocht u hierover beschikken, een bewijs voor de correcte informatie.

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Woluwedal 46/6, 1200 Brussel. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat FEBIAC een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

 • Het recht op wissen van gegevens

Als u zich in een van de volgende situaties bevindt, kunt u ons ook op elk moment contacteren om ons te vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken, te wissen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de redenen waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden;
 • U hebt uw toestemming ingetrokken, waarop een door FEBIAC verrichte verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is;
 • Omwille van een voor u specifieke reden bent u van mening dat een verdere verwerking afbreuk zou doen aan uw privéleven en u buitensporige schade zou berokkenen;
 • U wenst geen commerciële aanbiedingen van ons meer te ontvangen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten gewist worden om aan een wettelijke verplichting tegemoet te komen, die voorzien is door het recht van de Europese Unie of door het nationale recht waaraan FEBIAC onderworpen is;
 • Uw persoonsgegevens werden verzameld in het kader van het aanbod van een op kinderen gerichte website.

Hoe kunt u uw recht op wissen van gegevens uitoefenen?

Hiertoe volstaat het om een e-mail te versturen naar dataprivacy@febiac.be daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp "recht op wissen van gegevens: persoonsgegevens" te vermelden en als bijlage bij uw e-mail een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart te voegen. Vergeet verder in de tekst van uw e-mail ook niet de reden voor de mail aan te geven (bv. het wissen van uw gegevens, wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken (waarop de verwerking gebaseerd is).

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Woluwedal 46/6, 1200 Brussel. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat FEBIAC een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

Niettemin kan het eveneens gebeuren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden. Men dient namelijk goed voor ogen te houden dat dit recht niet absoluut is. Zo moeten we erover waken dat dit recht in evenwicht is met andere belangrijke rechten en waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of belangrijke redenen van openbaar belang.

 • Het recht om vergeten te worden

Het zou kunnen dat onze website persoonsgegevens bevat, die u betreffen. Als u niet wilt dat deze gegevens hierop verschijnen, kunt u ons vragen om ze te verwijderen, als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de redenen waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden;
 • U hebt uw toestemming ingetrokken, waarop een door FEBIAC verrichte verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is;
 • Omwille van een voor u specifieke reden bent u van mening dat een verdere verwerking afbreuk zou doen aan uw privéleven en u buitensporige schade zou berokkenen;
 • U wenst geen commerciële aanbiedingen van ons meer te ontvangen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten gewist worden om aan een wettelijke verplichting tegemoet te komen, die voorzien is door het recht van de Europese Unie of door het nationale recht waaraan FEBIAC onderworpen is;
 • Uw persoonsgegevens werden verzameld in het kader van het aanbod van een op kinderen gerichte website.

Voorts zijn wij er eveneens toe gehouden om redelijke maatregelen te treffen ter verwittiging van de andere ondernemingen (verwerkingsverantwoordelijken) die de persoonsgegevens verwerken, waarvoor u het verzoek tot schrapping van elke verwijzing ernaar of elke kopie ervan indiende.

Hoe kunt u uw recht om vergeten te worden, uitoefenen?

Om bepaalde informatie over u van onze website te laten verwijderen, volstaat het om een e-mail te versturen naar dataprivacy@febiac.be daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp "recht om vergeten te worden: persoonsgegevens" te vermelden en als bijlage bij uw e-mail een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart te voegen. Vergeet ook niet om in de tekst van uw e-mail de reden voor uw verzoek aan te geven, bv. door middel van een woordje uitleg, alsook het precieze adres (URL) van de pagina in kwestie.

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Woluwedal 46/6, 1200 Brussel. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat FEBIAC een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

Niettemin kan het eveneens gebeuren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden. Men dient namelijk goed voor ogen te houden dat dit recht niet absoluut is. Zo moeten we erover waken dat dit recht in evenwicht is met andere belangrijke rechten en waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of belangrijke redenen van openbaar belang.

 • Het recht van bezwaar

- U kan bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met als doeleinden: commerciële verzoeken, en meer specifiek, voor advertenties.

- U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, als u omwille van een voor u specifieke reden van mening bent dat een verdere verwerking afbreuk zou doen aan uw privéleven en u buitensporige schade zou berokkenen.

U kunt ons in geen geval beletten om uw gegevens te verwerken:

 • als de verwerking nodig is voor de sluiting of de uitvoering van uw overeenkomst.
 • als de verwerking door een wet of voorschrift wordt opgelegd. Dat is met name het geval, wanneer u naar een andere gemeente verhuist;
 • als de verwerking nodig is om rechten te kunnen vaststellen, uitoefenen of in rechte te kunnen doen gelden.

Hoe kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen?

Hiertoe volstaat het om een e-mail te versturen naar dataprivacy@febiac.be daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp "recht van bezwaar: persoonsgegevens" te vermelden en als bijlage bij uw e-mail een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart te voegen.

Het is belangrijk om de redenen aan te geven, die de motivatie voor uw bezwaarverzoek vormen.

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Woluwedal 46/6, 1200 Brussel. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden.

In het geval van een schriftelijk verzoek zal dit verzoek ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat FEBIAC een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

Niettemin kan het eveneens gebeuren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Het spreekt echter voor zich dat we u in dat geval zonder meer een zo duidelijk mogelijk antwoord zullen bezorgen.

Verder zullen de e-mails of informatiebrieven die u eventueel toegestuurd zullen worden, een link bevatten, waarop u zult kunnen klikken om geen promotionele informatie van ons meer te ontvangen.

 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit recht biedt u de mogelijkheid om gemakkelijker zelf uw persoonsgegevens te controleren en om meer bepaald:

 • uw door ons verwerkte persoonsgegevens te recupereren voor uw persoonlijk gebruik en ze bijvoorbeeld op te slaan op een toestel of in een persoonlijke cloud;
 • uw persoonsgegevens van bij ons naar een andere vennootschap over te dragen, hetzij door u, hetzij rechtstreeks door ons, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht "technisch mogelijk" is.

Dit recht beoogt zowel uw actief en bewust bezorgde gegevens zoals uw bezorgde gegevens voor het aanmaken van uw online account (bv. e-mailadres, gebruikersnaam, leeftijd), als de door FEBIAC verzamelde gegevens.

Omgekeerd worden de persoonsgegevens die van de door u verstrekte informatie afgeleid, berekend of opgemaakt worden, zoals het resultaat van een evaluatie van uw gezondheid, uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid van gegevens wegens gecreëerd door FEBIAC.

Hoe kunt u uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen?

Hiertoe volstaat het om een e-mail te versturen naar dataprivacy@febiac.be, daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp "recht op overdraagbaarheid van gegevens: persoonsgegevens" te vermelden en als bijlage bij uw e-mail een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart te voegen. Vergeet niet om in uw e-mail de respectieve bestanden en het type van verzoek te preciseren (teruggave van gegevens en/of overdracht aan een nieuwe dienstverlener).

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Woluwedal 46/6, 1200 Brussel.  Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat FEBIAC een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

U dient echter te weten dat FEBIAC het recht heeft om uw verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens te weigeren. Dit recht is namelijk uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die verzameld werden op basis van uw toestemming of de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (om meer bepaald de persoonsgegevens te kennen, die het voorwerp kunnen uitmaken van het recht op overdraagbaarheid van gegevens, klikt u op het deel doeleinden en grondslagen). Verder mag dit recht evenmin afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van derden, waarvan de gegevens deel zouden uitmaken van de gegevens die naar aanleiding van een verzoek tot overdraagbaarheid overgedragen zouden worden.

 • Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te verzoeken om beperking van uw geregistreerde persoonsgegevens, namelijk om markering ervan (bijvoorbeeld tijdelijke verplaatsing naar een ander verwerkingssysteem of vergrendeling waardoor ze ontoegankelijk worden) met het oog op het beperken van hun toekomstige verwerking.

U kunt dit recht uitoefenen wanneer :

 • de juistheid van de betreffende gegevens wordt betwist;
 • uw persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet;
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor het bereiken van de oorspronkelijk geplande doeleinden, maar om juridische redenen (onder meer voor het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van uw rechten voor het gerecht) nog niet kunnen worden gewist;
 • het beslissingsproces inzake uw verzet tegen de verwerking aan de gang is.

In geval van beperking van de verwerking zullen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande akkoord geen voorwerp meer vormen van welke verwerking ook, met uitzondering van de bewaring (opslag) ervan.

Uw persoonsgegevens mogen wel nog worden verwerkt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten voor het gerecht, het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, en om grondige redenen van openbaar belang in de Unie of een lidstaat ervan.

In geval van beperking van de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens, brengen we u op de hoogte wanneer de maatregel wordt opgeheven.

Hoe kunt u uw recht op beperking uitoefenen?

Daarvoor volstaat het dat u ons een e-mail stuurt via dataprivacy@febiac.be waarbij u uw naam en voornaam vermeldt, als onderwerp “recht op beperking persoonsgegevens” invult, en een kopie van uw identiteitskaart toevoegt.

Vergeet ook niet om in de tekst van uw e-mail de reden voor de uitoefening van uw recht op beperking te beschrijven.

U kunt dit recht eveneens uitoefenen door ons een brief te sturen via het volgende adres:
Woluwedal 46, bus 6
1200 Brussel
België

Uw schriftelijke verzoek moet worden ondertekend, en u dient er een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. In het verzoek moet het adres waarop het antwoord wordt verwacht, worden vermeld. Normaliter krijgt u een antwoord binnen de maand na de ontvangst van de aanvraag. Deze termijn wordt verlengd tot 2 maanden in geval van een aanvraag die grondig onderzoek vergt, of ingeval FEBIAC een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

7. Worden uw persoonsgegevens overgedragen naar het buitenland?

Overdracht van gegevens binnen Europa

Voor de noodzaak van bepaalde verwerkingen, worden sommige gegevens verstuurd naar Frankrijk (zie punt 4.1).

Binnen de Europese Economische Ruimte (hover over: 28 lidstaten van de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) zullen de persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten.

Overdracht van gegevens buiten Europa

Wij dragen niets van uw persoonsgegevens naar een locatie buiten Europa over. Alle onze servers bevinden zich binnen de EER.

8. Wilt u ons graag contacteren over het huidige Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens en/of wilt u graag een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit?

U hebt een vraag of een suggestie met betrekking tot voorliggend Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens?

Aarzelt u dan niet om ons deze over te maken door hier contact met ons op te nemen of een brief te sturen naar: Woluwelaan 46, bus 6 te 1200 Brussel.
We zullen uw schrijven met alle plezier lezen en u zo snel mogelijk een antwoord toesturen.

U vindt dat we uw persoonsgegevens onvoldoende beschermen?

Als u van mening bent dat FEBIAC uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij:

 • de gegevensbeschermingsautoriteit van het Europese land waarin u gewoonlijk verblijft; of
 • de gegevensbeschermingsautoriteit van het Europese land waarin u werkt; of
 • de gegevensbeschermingsautoriteit van het Europese land waarin de inbreuk op de AVG gepleegd werd.

(al naargelang de VV FR of BE is)

Een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Per brief:
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Per e-mail: commission@privacycommission.be

Een klacht indienen bij een andere Europese gegevensbeschermingsautoriteit

Gelieve de lijst hier te raadplegen om een klacht te kunnen indienen bij een andere gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Hoe kunt u weten of het huidige Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens gewijzigd werd?

Voorliggend Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens kan op elk moment gewijzigd worden, met name om rekening te houden met eventuele wetgevende of reglementaire wijzigingen en met de evolutie van onze diensten.

De belangrijke wijzigingen die aangebracht zouden worden, zullen via onze website of per e-mail gemeld worden en dat in de mate van het mogelijke minstens dertig dagen vóór hun inwerkingtreding.

Wanneer we wijzigingen van dit Charter zullen publiceren, zullen we de datum van de "laatste update" bovenaan het vertrouwelijkheidsbeleid aanpassen en de wijzigingen beschrijven op de pagina "Historiek van de wijzigingen".

We raden u aan om dit Charter regelmatig te raadplegen om te weten, hoe FEBIAC uw persoonsgegevens beschermt.